Regulamin

REGULAMIN OSK-AKADEMIA DOBREJ JAZDY MAREK KŁOS

§ 1. Obowiązki osoby szkolonej

1. Osoba szkolona zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby ukończyć szkolenie, w jak najkrótszym czasie.
2. Osoba szkolona zobowiązuje się do poinformowania o swojej nieobecności na umówionym wcześniej szkoleniu praktycznym, nie później niż 24 godziny przed terminem tego szkolenia.
3. W przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 2, osoba szkolona zobowiązuje się dokonać opłaty za nieodbyte szkolenie w wysokości określonej w §3 ust. 5.
4. W przypadku przystąpienia osoby szkolonej do szkolenia praktycznego w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, osoba szkolona automatycznie zostaje skreślona z listy osób szkolonych bez prawa do zwrotu opłaty za szkolenie. Dodatkowo o tym zdarzeniu zostanie poinformowana Policja.
5. W przypadku umyślnego stworzenia, przez osobę szkoloną, zagrożenia zdrowia lub życia innych uczestników ruchu drogowego bądź mienia szkoły jazdy, osoba szkolona automatycznie zostaje skreślona z listy osób szkolonych bez prawa do zwrotu opłaty za szkolenie.
6. Warunkiem przystąpienia osoby szkolonej do części praktycznej szkolenia jest odbycie minimum
80% zajęć teoretycznych w tym obowiązkowe 4 godziny z ratownictwa.
7. Osoba szkolona zobowiązuje się stawiać się punktualnie na wszystkie zajęcia z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości.

§ 2. Przerwanie szkolenie

1. Każdej ze stron przysługuje prawo do przerwania szkolenia.
2. Jeżeli osoba szkolona przerwie szkolenie bez winy szkoły OSK, ponosi w związku z tym opłaty, o których mowa w §3ust.6
3. Suma opłat, o których mowa w ust. 2 nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w §3 ust. 1.
4. Jeżeli szkolenie zostanie przerwane z winy szkoły jazdy to osoba nie ponosi opłat za część teoretyczną szkolenia. W stosunku do części praktycznej osoba szkolona ponosi opłaty tylko za odbyte szkolenie w przypadku szkolenia podstawowego albo opłatę w wysokości 1/30 opłaty, o której mowa w §3 ust. 1 za każdą odbytą godzinę szkolenia podstawowego. 5. Po przerwaniu szkolenia przez kursanta dokumenty przechowywane są 24 miesiące od ostatnich zajęć. Następnie są niszczone, a nr. PKK zwrócony.

§ 3. Opłaty

1. Opłata za szkolenie zgodna jest z aktualnym cennikiem obowiązującym w szkole jazdy i pomniejszona o ewentualne rabaty przysługujące osobie szkolonej.
2. Osoba szkolona zobowiązuje się uiścić opłatę za szkolenie, w całości przed rozpoczęciem tego szkolenia lub płatność rozłożyć na nieoprocentowane raty, ustalone w UMOWIE O SZKOLENIE. Całość opłaty za kurs osoba szkolona musi opłacić najpóźniej do 20 godziny szkolenia praktycznego.
3. W przypadku nieopłacenia którejkolwiek z rat o których mowa w ust. 2 szkolenie zostaje wstrzymane do momentu zapłaty zaległości.
4. Osoba szkolona zobowiązana jest do zdania egzaminu wewnętrznego teoretycznego i praktycznego na zasadach egzaminu państwowego. Osoba szkolona umawia się na egzamin wewnętrzny w porozumieniu z instruktorem prowadzącym, na minimum 3 dni przed planowanym egzaminem wewnętrznym. Pierwszy egzamin wewnętrzny uwzględniony jest w cenie kursu, każdy kolejny 60 zł. ( część teoretyczna 20 zł. praktyczna 40 zł.)
5. Opłata za nieodbyte z winy osoby szkolonej szkolenie praktyczne wynosi 30,00 zł za każdą planowaną godzinę szkolenia podstawowego i uzupełniającego.
6. Opłata za wypowiedzenie umowy bez winy szkoły jazdy wynosi:
a) 10,00 zł za każdą godzinę odbytego szkolenia teoretycznego
b) 45,00 zł za każdą godzinę odbytego szkolenia praktycznego
c) 50,00 zł za otrzymane materiały szkoleniowe.
7. W przypadku nieuregulowania płatności za szkolenie należność zostanie przekazana firmie windykacyjnej.
Każda osoba korzystając z szkolenia w Akademii Dobrej Jazdy potwierdza, że zapoznała się z niniejszym regulaminem i akceptuje regulamin.